Blog

Bài 2: Hướng dẫn thêm mới bài viết trong theme VN3C

Bước 1: Thêm mới chuyên mục cho bài viết Truy cập sidebar Bài viết -> lựa chọn chuyên mục

Điền đầy đủ các thông tin cho chuyên mục

Hoàn thành tại nút thêm mới 

Bước 2: Chọn thêm mới bài viết tại danh sách bài viết

Điền đầy đủ các thông tin cơ bản cho bài viết

Ấn vào nút  để hoàn thành

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

30 15
Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Bài 1: Hướng dẫn cấu hình website trong theme VN3C

Jan 14,2019 In Shopping Tags Trends

Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin cho website, các thông tin cơ bản: điện thoại, email